Panier

0 items
Totaal:
0,00 €
+32 50 71 10 44
NL   |   FR
algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij anders werd bedongen. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling  een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding als schadebedeling verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 49.58 en een maximum van € 1487.36.
  Onkosten verbonden aan inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
   
 2. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere levering stop te zetten.  Tevens behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.
   
 3. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper tot op het ogenblik waarop alle vorderingen door de koper zijn gekweten.  Na aanmaning per aangetekend schrijven voor betaling kan de verkoper bij gebrek aan gevolg de goederen terugvorderen.
  De aan terugname verbonden kosten zullen aan de koper in rekening worden gebracht.
   
 4. De eventuele verleende waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt zich tot deze ons toegekend door de fabrikant.  In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg. Indien hij wat aan het geleverde goed verandert.
   
 5. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent bevoegd, waarbij alleen het Belgisch Recht van toepassing is.
   
 6. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
   
 7. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst te beëindigen zodat dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
   
 8. De verkoper erkent van alle voornoemde voorwaarden kennis te hebben genomen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden, zonder voorbehoud.